Asukastiedote 8.10.2016

8.10.2016

Yhdistys tapasi Luonan edustajia Siikajärven vastaanottokeskuksessa 27.9. Ohessa tiivistelmä tapaamisessa keskustelluista sekä muista ajankohtaisista asioista.

Vastaanottokeskuksen johtaja Marika Salovaara-Nguyen kävi läpi aluksi nykytilannetta. Paikalla olivat myös turvallisuusasioista vastaava Jani Kinnunen Luonasta sekä kiinteistöasioista vastaava Juuso Mäenpää Fissosta.

5.10.2016 Siikajärven vastaanottokeskustoiminta täyttää vuoden. Parhaillaan keskuksessa asuu yhteensä 205 asukasta, joista 94 on 0-17-vuotiasta lasta. Yksinäisiä miehiä on siirretty muihin keskuksiin. Tavoitteena on tehdä Siikajärven vastaanottokeskuksesta perhekeskus, jossa pääpaino on perheissä ja yksin tulleissa naisissa. Pääosa Siikajärvellä asuvista turvapaikanhakijoista on irakilaisia ja muita etnisiä ryhmiä edustavat mm. afgaanit ja kurdit.

Vuoden aikana on satsattu siihen, että henkilökunnalla olisi riittävä ammatillinen tausta hoitaa eri tehtäviä, ja keskuksessa työskentelee vakituisesti mm. kätilö, sairaanhoitajia, sosiaalihoitajia ja lähihoitajia.

Vastaanottokeskuksia lakkautettaessa on Migrin tilannekeskuksella päävastuu organisoida isompia siirtoja. Luona pitää jatkuvaa vuoropuhelua Migriin, jotta Siikajärven VOK:n nykyinen perheasukasprofiili pysyisi yllä. Nykymitoituksella Siikajärvelle voidaan majoittaa maksimissaan 300 henkilöä.

 

Vastaanottokeskuksissa on kaksi tuntia päivässä ohjattua työtoimintaa, johon kaikkien asukkaiden tulee osallistua, sillä se on sidottu vastaanottorahaan. Tämä toiminta sisältää mm. opetusta, siivousta, keittiövuoroja (mm. tiskausta), pihatöitä ja lastenhoitoa.  Vapaaehtoistoiminta on vilkasta, ja sen mahdollistavat mm. SPR, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Espoon Latu. Vapaaehtoistyön parissa työskentelevät tekevät Luonan kanssa sopimuksen, jonka jälkeen he pääsevät mukaan toimintaan. Myös muiden järjestöjen ja seurakunnan kanssa on yhteistyötä.

Tällä hetkellä Siikajärven vastaanottokeskuksen asukkaista 54 on saanut kielteistä päätöstä ja 22 positiivista päätöstä. Yleisellä tasolla viimeisen vuoden aikana on saatu puhuteltua vasta noin 20 000 turvapaikanhakijaa. Viime syksynä tulleista turvapaikanhakijoista arviolta noin 14 000 – 15 000 on edelleen puhuttelematta.

Nuuksion Siikajärven asukasyhdistyksen näkemys kiinteistön sopivuudesta VOK:ksi
 

Kävimme läpi vielä kertaalleen sen, mistä lähtökohdista Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys syntyi viime marraskuussa. Yhdistys on avoimesti kritisoinut kyseisen kiinteistön soveltuvuutta vastaanottokeskukseksi, ja eikä se mielestämme ole täyttänyt Migrin viime syksyllä vastaanottokeskuksille asettamia vähimmäiskriteereitä.

Nämä syyt ymmärtääkseen täytyy tuntea kiinteistön ja sen ympäristön historiaa. Lokakuun 2015 jätevesivuodon ja nyt kesäkuussa yhdistyksen havaitseman öljyvahingon jälkeen huoli ympäristöstä, ja siten kiinteistön teknisestä toimivuudesta on ollut entistäkin suurempi.

Luonan mukaan kiinteistö ja sijainti ovat parhaita mahdollisia vastaanottokeskustoiminnalle. Kaikki kiinteistön mahdolliset puutteet on korjattu ja tullaan korjaamaan vastaamaan tämän päivän tarpeita.


Mikä on nyt kesäkuussa löydetyn öljyvuodon maastokartoituksen status?

- Se on vielä kesken. Talonmiehen asunnon vuodelta 1967 peräisin olleesta öljysäiliöstä löytyi kolme reikää, jolloin se sekä sitä ympäröinyt maa-aines poistettiin. Sen ei kuitenkaan epäillä olleen yhdistyksen maastosta löytämän öljyn alkuperä. Näytteitä on otettu niin puhdistamon lähellä sijaitsevien avoaltaiden kuin aivan Heinäslammen kupeessa sijaitsevan viimeisenkin avo-altaan luota. Sieltä on löytynyt jotakin, mitä nyt tutkitaan. Näytteet on otettu heinä-elokuun vaihteessa Vahasen toimesta, joka laatii tutkimuksesta yhteenvedon. Tämä menee tiedoksi AVI:lle.
 

Onko jätevesipuhdistamon vanhat putkistot kuvattu?

-Eerola teki kesällä radio-ohjattavalla kameralla kuvauksen kaikkiin putkistoihin, joista ei ole löytynyt merkkejä vuotokohdista tai öljystä. Kuvauksissa on myös  huomattu, että osa putkistoista on uusittu. Tällä hetkellä Eerola käy tyhjentämässä jätevesipuhdistamolla joka perjantai.

Mitä kaivuutöitä rivitalon takana on tehty?

- Siellä on asennettu salaojaputkistoja sadevesien johtamiseksi pois kiinteistöltä.
 

Mikä on konttikylän tilanne? Heinäkuussa saimme kuulla, että sitä alettaisiin pikapuoliin purkamaan – miksi näin ei ole toimittu?

- Konttikylälle on haettu uutta sijoituspaikkaa. Sen piti alun perin lähteä pois jo syyskuussa, mutta nyt lokakuussa se tullaan purkamaan ja siirtämään hyötykäyttöön muualle. Talonmiehen asunto menee jossakin vaiheessa remonttiin, jolloin käytämme yhtä konttia remontin ajan väliaikaisasuntona.
 

Mikä on uuden ympäristölupahakemuksen tilanne?
 

Lyhennelmä (suoraan AVI:lta tulleesta tiedoksiantokirjeestä 27.9.2016):

Hakija: Kiinteistö Oy Espoon Siikajärventie 88-90

Asia: Kiinteistö Oy Espoon Siikajärventie 88-90 jätevedenpuhdistamon luvan muuttaminen ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

 

Kiinteistö Oy Espoon Siikajärventie 88-90 hakee muutosta Uudenmaan ympäristökeskuksen 30.9.2005 myöntämään toistaiseksi voimassa olevaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupaan YS 1268. Lupa koskee K-instituutin jätevedenpuhdistamon toimintaa ja jätevesien johtamista Heinäslampeen. Puhdistamo on mitoitettu 130 asukkaalle.

Puhdistamon toiminta on ollut lakkautettuna 8.2.2011-3.10.2015. Toiminta kiinteistöllä alkoi uudelleen 3.10.2015 ja puhdistamon kuormitus on kasvanut nykyisen puhdistamon kuormitusta korkeammaksi.

Ympäristölupaa haetaan kiinteistölle rakennettavan uuden jätevedenpuhdistamon toiminnalle. Nykyinen puhdistamo jää pois käytöstä, kun uusi puhdistamo otetaan käyttöön. Uusi puhdistamo on mitoitettu 600 asukkaan jätevesien käsittelyyn ja sen mitoitusvirtaama on 99 m3/d ja mitoituskuorma 30 kg BOD/ d. Suunniteltu puhdistamo on panostoiminen biologinen ”PURE SBR” –prosessi, jossa fosfori saostetaan ferrisulfaatilla. Prosessi on yksilinjainen ja koostuu seuraavista osaprosesseista.:

- välppä, jolla erotetaan kiintoainetta

- ilmastettu tasausallas, joka tasaa kuormitusta

- SBR-prosessi, jossa tapahtuu biologinen ja kemiallinen puhdistus sekä selkeytys

SBR-prosessissa syntyvää lietettä poistetaan säännöllisesti ja se kuljetetaan muualle jatkokäsiteltäväksi. Uudelle puhdistamolle haetaan lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta ja pyynnön vakuudeksi esitetään 20 000€ pankkivakuutta.

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 3.10.-2.11.2016 Espoon kaupungin ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Espoon kaupungin ympäristökeskuksessa, Kirkkojärventie 6 B.

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/ hankkeen asian nimi sekä Dnro ESAVI/1960/2016.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 2.11.2016 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai kirjallisena postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue, PL 150, 13101 Hämeenlinna) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille. Hakemuksessa tarkoitetulla toiminnalla saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla: 49-441-876-26, 49-441-876-10.


Lisätietoja: Reetta Klemetti, ympäristöylitarkastaja tai Päivi Jaara, ympäristöneuvos, sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi
 

Mitä toimia olette tehneet, jotta liikenneturvallisuus VOK:n ympäristössä parantuisi? Erityisenä huolena on jälleen pian koittava pimeä aika.

 

-Teemme jatkuvaa valistustyötä, myös poliisin kanssa, asukkaillemme liikennekäyttäytymisestä, mutta oppiminen uuteen liikennekulttuuriin on hidasta. Heijastimia on jaettu jo viime syksynä, mutta niiden käyttöönotossa on haasteita.

 

Nyt olemme koittaneet muuttaa kulkureittejä väliaikaisin aidoin. Aikeena olisi pystyttää kunnon verkkoaidat, mutta siihen tarvitaan naapureiden suostumus. Tämä voisi kuitenkin olla paras konkreettinen toimi, jolla voisimme vaikuttaa siihen, mistä tiet ylitetään. Valistustyötä jatketaan myös.


Hidasteista on ollut myös puhetta, sillä olemme havainneet, että jotkut myös kiihdyttävät autoilla vastaanottokeskuksen kohdalla.

 

Milloin luvatut aidat kiinteistön ja naapuritonttien välille saadaan?


- Käsitys oli, että asia olisi jo hoidossa, mutta nyt se hoidetaan suoraan naapureiden kanssa, ja aidat koitetaan pystyttää mahdollisimman pikaisesti.

 

Turvallisuus ja rauhattomuus ovat lisääntyneet Siikajärvellä ja viime aikaiset hälytystehtävät ovat nostaneet huolta entisestään. Mitä toimia tälle asialle tehdään vastaanottokeskuksessa?

-Teemme poliisin kanssa jatkuvaa yhteistyötä, johon kuuluu mm. valistus ja opetus suomalaisesta kulttuurista. Poliisi käy täällä muutenkin kuin hälytystehtävissä, jotka ovat selkeästi vähentyneet virallisten raporttienkin mukaan. Elokuinen väkivallanteko on poliisin tutkinnassa ja poliisi tiedottaa siitä tutkinnan valmistuttua.

Mitä tulee toisten tonteille menemiseen, omenavarkauksiin, bussihulinointiin tms., niin koulutamme jatkuvasti, miten Suomessa kuuluu käyttäytyä -  mikä on sallittua, ja mikä taas ei. Pitkä odottelu turhauttaa ihmisiä, mutta toisaalta levottomuutta Siikajärvellä on saatu vähennettyä nuorten miesten siirtämisellä muihin keskuksiin.

Lainsäädäntömme estää sen, että esimerkiksi vartijamme voisivat puuttua tp-hakijoiden tekemisiin kiinteistön alueen ulkopuolella. Olemme kuten mikä tahansa muu majoituslaitos, joka ei pysty vastaamaan asukkaidensa käyttäytymisestä alueensa ulkopuolella. Turvapaikanhakijat vastaavat silloin jokainen omasta käytöksestään ja sen seurauksista, aivan kuten meistä jokainen muutoinkin. He myös ovat tästä asiasta tietoisia.

Se, että vastaanottokeskukseen tulee hälytystehtävissä ambulansseja, ei automaattisesti tarkoita väkivaltaisuuksia. Meillä on täällä paljon esim. raskaana olevia naisia, mikä selittää osan kiireellisistä tehtävistä.

 

Tapaamisen päätteeksi sovimme, että yhdistys ja vastaanottokeskus tiivistävät keskustelua yllä olevista teemoista ja muista ajankohtaisista asioista, ja myös tapaavat säännöllisin väliajoin. Yhdistys tiedottaa näistä alueen asukkaita.
 

Tapaamisen jälkeisenä päivänä oli paikallisbussissa sattunut ikävä välikohtaus nuoren tp-hakijan ja siikajärveläisen välillä. Kuljettaja oli soittanut paikalle poliisin, jonka tutkinnassa tapahtunut on.

 

Luona on asiasta tietoinen ja yhdistys on keskustellut asiasta heidän kanssaan. Yhdistys on ollut myös yhteydessä poliisiin ja koittaa löytää aktiivisesti keinoja, joilla mm. bussimatkojen turvallisuutta voitaisiin lisätä. Myös Luona on ollut aiheen tiimoilta yhteydessä HSL:een.

Edelleen kaikissa väkivaltatilanteissa tulee olla yhteydessä suoraan poliisiin, 112. Yhdistyksen toiveena on saada nimetty lähipoliisikontakti alueelle, johon voisi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä.


MURTOAALLON TEKIJÄT JÄIVÄT POLIISIN HAAVIIN

Siikajärvelläkin tapahtuneiden huvilamurtojen tekijät on saatu kiinni, kuten Länsiväylä uutisoi 1.10. Tekojen takana oli kaksi espoolaista opiskelijaa.

Oheisesta linkistä voi lukea lisää aiheesta: http://www.lansivayla.fi/artikkeli/439720-opiskelijat-murtautuivat-100-taloon-tulitikutkin-kelpasivat-kyse-kieroutuneesta


SYYSKOKOUS TI 1.11. KLO 18.00 HOTELLI NUUKSIOSSA

Tervetuloa yhdistyksen syyskokoukseen.

Kokouksessa käsitellään syyskokoukselle kuuluvia asioita, mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 sekä muita ajankohtaisia aiheita. Lisäksi valitaan hallitukseen erovuorossa olevien jäsenten tilalle uudet edustajat, joten kaikki yhteisten asioiden ajamisesta kiinnostuneet mukaan kokoukseen.

Paikalla on myös yleiskaavasuunnittelija Seija Lonka.