Yhteystiedot

Värit nousevat maasta.

Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry

Hallitus 2024

Vuosikokouksessa 17.4.2024 valittiin seuraavalle toimikaudelle

Nuuksion Siikajärven asukasyhdistyksen hallitus


Mari Lehtinen, puheenjohtaja

Hallituksen jäsenet:

Jari Kinnunen

Johanna Kela

Pekka Rotko

Kimmo Aaltonen

Rami Ruohola

Varajäsenet:

Mia Selroos-Palmgren

Arto Hautala

 

Toiminnantarkastaja Jaana Neuvonen

Varatoiminnantarkastaja Sari Englund
 

 

 

TIETOSUOJASELOSTE 

 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

 

Rekisterinpitäjä: Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry (y-tunnus: 2877891-9)

Osoite:  Koivumäentie 13 b 02860  ESPOO

Sähköposti: info (at) siikajarvi.fi

Yhteyshenkilö: Johanna Kela

 

Rekisterissä käsitellään Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry jäsenien ja sen entisten jäsenien henkilötietoja.

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

 

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä.

 

Henkilötietojen käsittely perustuu Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.

 

Lasten henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että vanhempainvastuunkantaja on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa tai valtuutuksensa

 

 

Käsiteltävät henkilötiedot

 

Rekisterissä käsitellään Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 

 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
 • Rekisteröidyn osoite;
 • Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
 • Rekisteröidyn puhelinnumero;
 • Sähköisen viestinnän tunnistetiedot;

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään silloin, kun henkilö hakee jäsenyyttä.  Jäsenet myös ilmoittavat mahdollisista muutoksista rekisterinpitäjälle.

 

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

 

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry:n järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

 

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

 

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry yhteistyökumppaneille Yhdistyksen jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.

 

Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille järjestelmän toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Ei tapahdu.

 

Henkilötietojen säilytysaika

 

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry:n jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä, Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry:n ,oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.  

 

Profilointi

 

Ei tapahdu

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry:n kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

 

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Yhteydenotot

 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Mari Lehtisen osoitteeseen :  info(at)siikajarvi.fi

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry

Mari Lehtinen

Koivumäentie 13 b

02860 ESPOO

 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 12.4.2021

 

Ota yhteyttä