HSL:n vastaus linjan 238 säilyttämiseen

3.4.2018

HSL:n hallitus hyväksyi Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelman kokouksessaan 27.3.2018. Suunnitelma hyväksyttiin esityksen kaltaisena, sillä lisäyksellä, että linjalle 238 säilytetään liikenne arkiruuhkassa noin tunnin välein. Linjasto on suunniteltu otettavaksi käyttöön aikaisintaan syysliikenteen 2019 alussa.

Uusi Nuuksion suunnan liikenne:
238 Siikaniemi – Leppävaara (liikennöi arkiruuhkassa noin tunnin välein)
243 Espoon keskus – Gumböle – Kolmiranta – Veikkola
244(K) Espoon keskus – Bemböle – Karhusuo – Nupuri – Kolmperä – (Brobacka) – Siikajärvi – Siikaniemi (joka toinen vuoro ajetaan Brobackan kautta)
245 Espoon keskuks – Nuuksionpää

Linjojen suunnitellut vuorovälit löytyvät suunnitelman blogista:
http://pohjoisespooleppavaara.blogspot.fi/

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman sekä HSL:n suunnitteluohjeen mukaisesti joukkoliikennejärjestelmän perustan muodostavat seudun aluekeskuksia yhdistävä raide- ja bussiliikenteen runkoverkko, jota täydennetään poikittaisilla ja säteittäisillä liityntäyhteyksillä. Verkostomainen joukkoliikenne vastaa ihmisten monipuolistuneisiin ja yksilöllisiin liikkumistarpeisiin, sillä joukkoliikennematkat eivät välttämättä enää rajoitu pelkästään työ- tai koulumatkoihin ja tiettyihin ajankohtiin. Asuin- ja työpaikat, harraste- ja vapaa-ajan paikat sekä koulut ja muut oppilaitokset hajautuvat ympäri pääkaupunkiseutua, eikä näiden jokaisen välille voida tarjota suoraa yhteyttä kustannustehokkaasti. Liityntäyhteydet kuljettavat matkustajat lähimpään aluekeskukseen, josta tarjotaan monipuoliset joukkoliikenneyhteydet useisiin eri määränpäihin.

HSL:ssä suunnittelutyötä ohjaa joukkoliikenteen suunnitteluohje, joka on laadittu yhteistyössä HSL:n jäsenkuntien kanssa. Uusin suunnitteluohje on vuodelta 2016 ja se on HSL:n hallituksen hyväksymä. Suunnitteluohjeessa määritellään alueittain muun muassa se, millaista joukkoliikennepalvelua vuorovälien ja liikennöintiaikojen suhteen tarjotaan. Suunnitteluohjeen mukaan joukkoliikennepalvelut tulee tarjota ensisijaisesti omaan aluekeskukseen. Yhteydet muihin keskuksiin voivat olla vaihdollisia.

Suunnitteluohjeen mukaan alakouluikäisten koulumatkayhteydet järjestetään kunnan osoittamaan lähikouluun. Jos matka lähikouluun ei ole kunnan määritelmien mukaan käveltävissä, yhteys pyritään tarjoamaan joukkoliikenteellä. Tapauksissa, joissa oppilas käy muuta kuin kunnan osoittamaa lähikoulua, koulumatkat voivat olla vaihdollisia. Espoon alakouluissa 1-2-luokkalaisilla tulee olla vaihdoton joukkoliikenneyhteys tai järjestetty vaihto kunnan määräämään alakouluun. 3-6-luokkalaisille pyritään järjestämään vaihdoton joukkoliikenneyhteys tai järjestetty vaihto. Peruskoulun yläkoulun oppilaiden matkoihin lähimpään yläkouluun voi sisältyä yksi vaihto. Haja-asutusalueilla vaihtoja voi olla enemmän. Lähimpiin yläkouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin on vaihdoton yhteys lähimmästä keskuksesta. Karhusuon koulu laajenee tulevaisuudessa yhtenäiseksi peruskouluksi, joka tulee olemaan alueella asuvien ylä-asteikäisten oppilaiden lähikoulu. Siikajärven ja Nuuksion suunnasta Leppävaaraan, Kauniaisiin ja Viherlaaksoon matkaavien oppilaiden koulumatka voi suunnitteluohjeen mukaan olla vaihdollinen.

Espoon keskus on Siikajärven, Nupurin, Nuuksion ja Karhusuon aluekeskus, johon HSL:n suunnitteluohjeen mukaan tulee tarjota suora yhteys. Muihin aluekeskuksiin yhteys voi olla vaihdollinen. Siikajärven, Nuuksion, Nupurin, Karhusuon ja Gumbölen alueet ovat palvelutasoluokiltaan joko yhden tai kahden tähden alueita. Yhden tähden alueella vuorovälivaatimus ruuhka-aikaan lähimpään aluekeskukseen on 60 minuuttia ja kahden tähden alueella 30 minuuttia. Arjen päivä- ja iltaliikenteessä sekä viikonloppuisin vuoroväli on 60 minuuttia. Harvaanasutuilta alueilta ei lähtökohtaisesti tarjota suoria joukkoliikenneyhteyksiä useampiin keskuksiin ja kävelymatkat lähimmille pysäkeille saattavat olla pitkiä.

Linjastosuunnitelman tavoitteena on järjestää tiheä yhteys lähimpään aluekeskukseen, josta muodostuu vaihtoyhteys muihin aluekeskuksiin. Vaihdot saattavat kasvattaa matka-aikoja, mutta tiheämmät vuorovälit vähentävät vaihtoon kuluvaa aikaa. Matka-aika Nuuksion suunnalta Leppävaaraan pysyy suunnitelman mukaan jotakuinkin ennallaan tai hieman pitenee ja Helsingin keskustaan matka-aika pysyy pääsääntöisesti samana. Jorviin yhteys Nuuksion suunnalta muuttuu vaihdolliseksi. Espoon keskuksen ja Jorvin välillä on tiheät yhteydet ja vuoroväli ruuhka-aikoina 5 minuuttia ja ruuhka-aikojen ulkopuolella 7,5 minuuttia. Leppävaaran ja Viherlaakson suuntaan kulkee uusi tiheävuorovälinen runkolinja 200 (Elielinaukio - Leppävaara - Espoon keskus), johon voi vaihtaa Nuuksion suunnan linjoilta Lommilassa. Linja liikennöi viikon jokaisena päivänä 10 minuutin välein.

Karhusuon ja Nupurin alueelle kaavoitettu lisärakentaminen ja väestönkasvu on huomioitu linjastosuunnitelmassa. Linjat 244 ja 245 liikennöivät ruuhka-aikaan 30 minuutin välein eli linjojen yhteisellä reittiosuudella Karhusuon ja Nupurin tiheimmin asutulla alueella noin 15 minuutin välein. Linjat tarjoavat yhdessä hyvän joukkoliikennepalvelun alueen lähikeskukseen. Linjoilta voi vaihtaa Espoon keskuksessa juniin tai jo Lommilassa uuteen tiheävuoroväliseen runkolinjaan 200 (Elielinaukio - Leppävaara - Espoon keskus).

Nykyistä lyhyemmillä ja keskenään tahdistetuilla liityntälinjoilla voidaan tarjota täsmällisempää ja tiheämpää joukkoliikennepalvelua. Keskeisiin solmukohtiin suuntautuvalla ja runkoliikenteeseen tukeutuvalla liikenteellä pyritään vastaamaan muuttuneisiin ja monipuolistuneisiin liikkumistarpeisiin. Nuuksion suunnan liikenne tullaan suunnittelemaan siten, että vaihtoyhteys seuraavaan Leppävaaran ja Helsingin suuntaan lähtevään junaan olisi mahdollisimman lyhyt. Näin Nuuksion suunnan tiheimmin asutuilta alueilta tarjotaan neljä kertaa tunnissa vaihdollinen yhteys Leppävaaran ja Helsingin suuntaan. Leppävaaran suuntaan menevään runkolinjaan 200 voi vaihtaa joko Espoon keskuksessa tai jo Lommilassa.Ystävällisin terveisin,

Mari Linna
Joukkoliikennesuunnittelija
Linjasto- ja aikataulusuunnittelu
HSL
apj@hsl.fi
www.hsl.fi