Kotimäen vesihuolto, lisäselvennystä

22.5.2018

Kotimäen vesihuolto, lisäselvennystä Espoon kaupungilta ja HSY:ltä asukastilaisuuden 19.4.2018 jälkeen

 

1.   Louhinta ja peittosyvyys

Kysymys: Miksi Koivumäentie 11-13 välisellä osuudella putket jätettiin noin metrin syvyyteen, kun muualla on tarvittaessa räjäytetty kalliota, jotta saadaan putket tarpeeksi syvälle? Toki siinä on styroksia päällä. Kuka ottaa vastuun ettei putket jäädy? Jos on ok jättää putket noin pintaan, niin miksei niitä ole jätetty joka paikassa? Olisi säästetty kallion räjäyttämiseltä.

HSY:n suunnitteluohjeen mukaan vesijohdon peittosyvyys on 2,0 m putken lakeen, painejätevesiviemärin 1,8 m vesijuoksuun (eli putken pohjaan, sisäpuolelle). Poikkeustapaukset ja niiden eristys tulee suunnitella erikseen. Kotimäen alueen vesihuoltoa suunniteltaessa todettiin, että louhintoja on tulossa paljon. Silti geoteknikkojen kanssa yhteisymmärryksessä HSY ja Espoon kaupunki päätyivät siihen, että louhitaan johdot normaaliin syvyyteen kuten yleensä muissakin Espoon ja HSY:n yhteishankkeissa. Usein kun rakennetaan viettoviemäreitä, joudutaan korkeusasemien takia jättämään putkia ohjetta lähemmäksi pintaa maanpinnan muotojen takia. Sen sijaan painejärjestelmää rakennettaessa on mahdollista päästä optimisyvyyteen joka paikassa.

Urakan aikana louhinnat osoittautuivat haastaviksi. Muutamassa paikassa todettiin, että voidaan selvitä kokonaan ilman louhintaa mikäli eristetään putkia riittävästi. Kaikkiin näihin paikkoihin suunniteltiin tarvittava, laskennallisesti mitoitettu eristys. Samalla todettiin, että välttämättömien louhintojen kohdalla louhitaan niin syvälle, että putkien peittosyvyys on suunnitteluohjeen mukainen.

Vastuu putkien sulana pysymisestä on HSY:llä. Mikäli jäätymisiä silti tulee, HSY sulattaa putket ja maksaa korvaukset mikäli tulee pidempiä käyttökatkoksia. Espoon kaupungilla ei ole tiedossa, että rakennuksia olisi urakan aikana vaurioitunut. Muut todetut vauriot (esim. kaivot, jos todetaan vahingoittuneiksi) korvataan.

 

2.   Tonttijohtojen sijainti

Kysymys: Epäselvyyttä tonttijohtojen järkevästä liittymiskohdasta HSY:n verkostoon 

Useissa tapauksissa Kotimäen alueella HSY:n putket rakennetaan tiealueelle tontin reunan suuntaisesti. Silloin kun johdot ovat paineellisia (kaikkialla Kotimäen alueella) ja kulkevat tontin suunnassa lähellä reunaa, voi kiinteistö itse päättää mihin kohtaan liittyy.

Suunnitteluvaiheen lisäksi myös alkukatselmuksessa kiinteistöt ovat voineet esittää toiveita liittymiskohtaan. Ne on useimmiten pystytty huomioimaan suunnitelmissa. Vaikka alkukatselmuksessa on saatettu asukkaan pyytäessä antaa HSY:n/kaupungin/urakoitsijan näkemyksiä järkevään liittymiskohtaan, on sekä valta että vastuu asiasta tontinomistajalla. Tilanne on siis sama, kuin tontin puolen järjestelyissä. Joskus näkee silmämääräisesti missä kallio menee tontilla, tai asukkaalla on tarkempaa tietoa. Kuitenkin on paljon tilanteita, kun maalajeja ja kalliopinnan sijaintia voi vain arvella ilman tarkempaa tutkimusta. Koska myös tonttijohdot ovat paineellisia, voivat ne mutkitella tontin puolella tarvittaessa paljonkin.